Oznámení o změně nových Všeobecných obchodních podmínek a další dokumentace

Vážení klienti Citfin – Finanční trhy, a.s.,

dovolte, abychom Vás informovali, že s účinností ode dne 1. 6. 2023 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. (dále jen „společnost Citfin“), jejímž cílem je zpřehlednění a jednodušší orientace v dokumentech.

Nejdůležitější změny ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“) lze shrnout následovně:

 • Doplnění případů do VOP, ve kterých Citfin nemá objektivně možnost provést obchod, článek 10.8 VOP.
 • Detailní úprava případů, ve kterých mohou smluvní strany odstoupit od obchodu, článek 10.9 VOP.
 • Úprava případů, ve kterých Citfin neodpovídá za způsobenou újmu, článek 17.3 VOP.
 • Rozšíření případů podstatného porušení smlouvy, které jsou důvodem okamžitého odstoupení od smlouvy ze strany Citfin a Klienta, článek 20.2 a 20.3 VOP.
 • Úprava domněnky doručení při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, článek 19.2 a 20.5 VOP.
 • Definování přehledu způsobů změny ve smluvní dokumentaci a jejich oznamování, článek 22.1 VOP.
 • Doplnění lhůty pro uchovávání záznamů komunikace s klientem, článek 22.10 VOP.
 • Zrušení pojmu SSI účty pro vypořádání online obchodů v aplikaci BankServis – každý účet, který si Klient v Rámcové smlouvě zvolí jako Bankovní účet pro vypořádání Směnných obchodů Klienta lze využít i pro převod v rámci online směny v BankServisu.
 • Finanční zajištění pro případ vzniku pohledávky za Klientem v souladu se zákonem č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.
 • Možnost poskytování Služby Klientské API k Platebnímu účtu Klienta vedeného Citfin pro automatizované zpracování výpisů.
 • Zrušení měny RUB pro vypořádání Směnných obchodů na Platebním účtu Klienta.
 • Možnost online registrace Klienta přes webové rozhraní pro onboarding.
 • Vypuštění ustanovení souvisejících s poskytováním služeb spotřebiteli.
 • Seznam Samostatných bankovních účtů Citfin nebude součástí přílohy Rámcové smlouvy, ale bude nově zveřejněn na webu www.citfin.cz mezi smluvními dokumenty.
 • Vyčlenění technických postupů souvisejících s poskytovanými službami (Technické informace), které mohou být jednostranně měněny ze strany Citfin, do samostatného dokumentu Technické informace.

Produktový list byl rozdělen do dvou částí, a to na Produktový list Platební služby a Spotové obchody, a pro Klienty, kteří využívají Termínové obchody, Produktový list Termínové obchody. Produktové listy obsahují zejména informace dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, které je Citfin povinen poskytnout. Změny produktových listů se týkají zejména doplnění definice cílového trhu pro Termínové obchody v Produktovém listu Termínové obchody a změny cut off time pro vypořádání urgentních plateb ve vybraných měnách v Produktovém listu Platební služby a Spotové obchody.

S novými dokumenty se můžete seznámit ZDE.

Nové VOP máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti, tj. 1. 6. 2023 písemně odmítnout, což se považuje automaticky za výpověď Rámcové smlouvy. Pokud nové VOP do uvedeného data písemně neodmítnete, budeme je považovat za Vámi přijaté.

V případě svých otázek kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. čísle + 420 234 092 011.