Slovník ekonomických pojmů

Výklad pojmů z ekonomiky a dalších oblastí podnikání

A
ADET Asociace pro devizový trh - profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice. Citfin je jedním ze zakládajících členů.
ADP report Tento report ukazuje na změnu zaměstnanosti v privátním sektoru. Jedná se o první číslo z US trhu práce v daném měsíci. Následující den přichází statistika o počtu nových a pokračujících žádostí o dávky v nezaměstnanosti a trojlístek zakončí samotná nezaměstnanost. Report ADP požívá velké sledovanosti.
Apreciace Výraz znamená posílení jedné měny vůči druhé měně v závislosti na nabídce a poptávce na devizovém trhu.
ARES Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.
Ask Jedná se o cenu měny na straně kurzovního lístku, za kterou klient kupuje devizy od Citfin. Na běžném kurzovním lístku jsou udávány dvě hodnoty, přičemž ASK je ta vyšší cena.
Autentizace Jedná se o ověření totožnosti klienta. Tento proces probíhá v rámci telefonátu prostřednictvím autentizační SMS.
Autentizační SMS Tuto SMS posílá Citfin klientovi během telefonického hovoru. V SMS je číselný kód, který klient sdělí pracovníkovi Citfin, čímž dojde k ověření jeho osoby. Kód je jednorázový a nelze ho použít opakovaně. Jedná se o jeden z mnoha bezpečnostních prvků.
Avízo Klient avízem předává informaci o očekávané platbě od svého obchodního partnera Citfinu. Avízo slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí platby danému klientovi.
B
Bankovní PIN Je to číselný kód, díky kterému se klient dostane do internetového bankovnictví BankServis. Tento kód zná pouze klient, Citfin nikoli.
BankServis Internetové bankovnictví skupiny Citfin, které slouží jako hlavní nástroj obsluhy účtu pro klienta. Mimo obvyklých funkcionalit umožňuje také nastavování rozdílných limitů a práv pro jednotlivé disponenty, včetně možnosti vyžadování společného podpisu více osob u vybraných typů operací.
BEN Je to typ bankovních poplatků při platebním styku. Specifikem tohoto druhu je, že veškeré náklady spojené s platbou hradí příjemce, a to i poplatky za odesílatele.
Bezhotovostní platební styk Jsou to všechny bezhotovostní převody finančních prostředků z jednoho účtu na jiný účet. V takovéto transakci nijak nefigurují hotovostní peníze.
Béžová kniha Jedná se o zprávu americké centrální banky FED o stavu unie a její ekonomiky. Tuto zprávu přednáší v Kongresu šéf FEDu. Je to souhrn reportů a analýz z jednotlivých distriktů USA, respektive oblastí, které spadají do gesce místních zastoupení FEDu.
BIC BIC pro Citfin, spořitelní družstvo je CITFCZPP. Jedná se o mezinárodní identifikátor banky, někdy zvaný jako SWIFT.
Bid Jedná se o cenu měny na straně kurzovního lístku, za kterou klient prodává devizy Citfinu. Na běžném kurzovním lístku jsou udávány dvě hodnoty, přičemž BID je ta nižší cena.
C
CERTIS Jedná se o systém mezibankovního platebního styku České národní banky. Každá banka má přidělený svůj specifický kód, který je součástí každého účtu a naleznete za lomítkem. Citfin má kód banky 2060.
Citfindex Index společnosti Citfin ukazuje, zda česká koruna posiluje, nebo slábne proti pěti hlavním světovým měnám dohromady. Pohyb tohoto teoretického kurzu dobře ukazuje na slábnoucí, nebo rostoucí trend domácí měny. Citfindex říká, jak by vypadal kurz koruny, kdyby její protiváhou byly měny EUR, USD, PLN, GBP, CHF najednou.
Clearing Clearing je název pro způsob vypořádání vzájemných plateb mezi bankami. Mezi klienty různých bank probíhá platební styk, který však neznamená, že by finanční prostředky fyzicky putovaly mezi bankami. Tyto transakce probíhají započtením úhrnu pohledávek a závazků mezi finančními institucemi.
Cross Rate – Křížový směnný kurz Je to běžně používaný termín pro obecné pojmenování měnového páru, ve kterém nefiguruje domácí měna daného státu. Typickým příkladem pro křížový měnový pár v ČR je EURUSD, kde ani jedna z měn není česká koruna.
Č
Číslo účtu Číselná identifikace bankovního účtu.
ČNB Česká národní banka je centrální bankou ČR. Její úloha je zakotvena v ústavě a jejím hlavním cílem je hlídání cenové hladiny. Mezi její další povinnosti patří hlídání množství peněz v oběhu, správa devizových rezerv, bankovní dohled atd. K těmto úlohám patří i řada nástrojů, z nichž nejznámější je měnová politika, díky které ČNB může nastavovat hladinu tzv. 2T REPO sazby.
D
Depreciace Výraz znamená oslabení jedné měny vůči druhé měně v závislosti na nabídce a poptávce na devizovém trhu.
Deriváty Jedná se o souhrnný název pro termínové obchody, tedy takové, které mají sjednané vypořádání v delší budoucnosti. Na rozdíl od spotových (promptních) obchodů se zde nepracuje pouze s cenou podkladového aktiva nebo s cenou měny, ale také s časovou hodnotou peněz.
Devizová opce Jedná se o typ obchodu, při kterém má držitel právo, nikoli povinnost, prodat či nakoupit předem dohodnuté množství finančních prostředků. Na druhé straně udává kupujícímu povinnost tento obchod vypořádat.
Devizový dealer Zaměstnanec banky nebo jiné finanční instituce obchodující s devizami. Nakupuje a prodává devizy na svůj účet (resp. svého zaměstnavatele). Při konverzi jedné měny do druhé dosahuje zisku z rozdílu kurzu deviza nákup a deviza prodej.
Devizový trh Jedná se o bezhotovostní trh s devizami. Nemá žádné fyzické místo, ale obecně označuje tento druh trhu.
Devizový účet Je to účet vedený v cizí měně.
Devizy Nehotové peníze v cizí měně.
Disponent Jedná se o ověřenou osobu, která disponuje, tedy má právo nakládat s účtem klienta.
Dolar Je světovou měnou číslo jedna. Je hlavní měnou v řadě zemí, domácí je v USA.
E
ECB Evropská centrální banka je hlavní bankou EMU. Má stejnou úlohu jako národní banky jednotlivých členských států. Jelikož ČR neplatí eurem, všechny činnosti spojené s měnovou politikou u nás vykonává ČNB. ECB má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem.
EHP Evropský hospodářský prostor zahrnuje všechny členské státy Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
EURIBOR The Euro Interbank Offered Rate – evropská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.
EURO Společná evropská měna zemí, které se vzdaly své národní měny a přijaly EURO. Vstupem do EU se každý stát automaticky zavazuje, že jednou euro přijme. Některé země si vyjednali podmínku, ČR mezi ně nepatří.
Eurodolary Americké dolary vystupující v aktivních a pasivních operacích obchodních bank, jejichž sídlo je mimo měnové území Spojených států amerických. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Tak například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA – tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou, znamená to domácí dolarovou operaci.
Europlatba Europlatba je převod v měně EUR ve prospěch příjemce z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Monaka nebo San Marina. Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN. Platba musí obsahovat BIC kód banky příjemce, metodu zpoplatnění SHA a rychlost platby NORMAL.
F
Faktura Dokument, který mezi sebou sepíší dvě strany obchodní dohody, kdy na jedné straně vzniká pohledávka za platby, na druhé straně vzniká závazek tuto pohledávku splatit v předem stanovený termín.
Fed Jedná se o centrální banku USA. Obdoba ČNB nebo ECB.
Forex FOReign EXchange market – on-line mezinárodní devizový trh organizovaný britskou informační agenturou Reuters.
Forwardové body (pipsy) Jedná se o haléřové vyjádření rozdílného úročení mezi dvěma měnami. U forwardů, které řadíme mezi finanční deriváty, totiž pracujeme s časovou (budoucí) hodnotou peněz, proto potřebujeme úrok převést na haléře (centy apod.), kterým se říká pipové body.
Forwardy Jedná se o termínový obchod, tedy dohodu mezi dvěma stranami na měně, částce, termínu a ceně, za které dojde k vypořádání. Pro obě strany se jedná o závazek. Forward se sjednává na dobu delší než 2 dny.
Futures Jedná se o podobný kontrakt jako forward s tím rozdílem, že stanovený objem finančních prostředků je standardizovaný a obchodují se na burzách. Tento stanovený objem je udán konkrétní burzou. Těmto jednotkám říkáme obvykle loty.
G
GBP Zkratka pro britskou libru, oficiální měnu Spojeného království. Značka pro libru je £ a jedna libra se dělí na 100 pencí.
H
Hedging Jedná se o sjednání obchodů s cílem zajistit se proti kurzovému riziku, tedy proti budoucímu výkyvu kurzu.
Homebanking Je to obecný název pro elektronické bankovnictví, tedy informační systém, aplikaci atd., prostřednictvím které se uživatel přihlásí ke svému účtu a vzdáleně může provádět transakce. V Citfinu máme BankServis.
Hrubý domácí produkt (HDP)? Souhrnná hodnota všech statků a služeb vytvořených všemi subjekty na daném území. Slouží k vyjádření výkonu ekonomiky. Obvykle se měří jednou za čtvrtletí a vyjadřuje se v mezičtvrtletním a meziročním poměru.
I
IBAN Mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů.
Ifo index Měří německou podnikatelskou důvěru. Je publikován jednou za měsíc na základě průzkumu mezi manažery přibližně 7000 podniků. Patří mezi důležité indexy, protože ukazuje výši optimismu dotazovaných manažerů ohledně budoucího vývoje ekonomiky.
Index průmyslové výroby Jedná se o jeden z důležitých makroekonomických ukazatelů. Je zveřejňovaný jednou měsíčně a to v meziměsíčním a meziročním vyjádření. Popisuje průmyslovou produkci na daném území za konkrétní časovou jednotku.
Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity Consumer Sentiment – růst tohoto indexu je dán zejména silným ekonomickým růstem, růstem mezd, cen akcií a zvyšování životní úrovně. V poslední době reagují trhy poměrně silně na zveřejnění ukazatele nálady spotřebitelů. Negativní nálada signalizuje slabší ekonomiku a nízké úrokové sazby, a tato kombinace vede k poklesu hodnoty dolaru na devizovém trhu. Optimismus spotřebitelů naznačuje možný nárůst úrokových sazeb a zvýšenou poptávku po dolaru. Tento index je zveřejňován každý měsíc.
Index spotřebitelských cen Jedná se o index cenové hladiny, kterou hlídá a svou činností ovlivňuje ČNB. Index spotřebitelských cen (CPI) se zveřejňuje jednou měsíčně a to v meziměsíčním a v meziročním vyjádření a ukazuje na změnu cen jednotlivých položek v tzv. spotřebitelském koši.
Indexy výrobních cen Index výrobní cen (PPI) se velmi podobný ukazatel jako CPI s tím rozdílem, že popisuje ceny meziproduktů, surovin a polotovarů. Nejedná se tedy o zboží pro koncové spotřebitele.
Inflace Jedná se o souhrnné procentuální vyjádření průměrné změny cenové hladiny jednotlivých položek v rámci spotřebitelského koše.
Internetbanking Využití bankovních služeb a produktů prostřednictvím internetu v rámci internetového bankovnictví.
Intervence centrální banky Intervence jsou jedním z měnových nástrojů centrální banky. Nejznámější měnové intervence ČNB zavedla v roce 2013 proti české koruně, kdy centrální banka přímo vstoupila na devizových trh a prováděla operace na oslabení české koruny. Jedná se o přímý nástroj měnové politiky.
Intervence nepřímá Souhrn nástrojů ČNB, prostřednictvím kterých nepřímo ovlivňuje kurz české koruny. Mezi ně patří především pohyb se základní úrokovou sazbou.
Intervence přímá Souhrn nástrojů ČNB, prostřednictvím kterých přímo ovlivňuje kurz české koruny. Mezi ně patří především měnové intervence.
Intradenní volatilita Pohyb měny v rámci jednoho dne.
J
Jüan Čínský jüan je oficiální měna v Čínské lidové republice. Označuje se mezinárodním kódem CNY. V běžném zápise se název nahrazuje symbolem ¥, tedy stejným znakem jako japonský jen.
K
Konfirmace směnného obchodu Po sjednání směnného obchodu telefonem následuje zaslání písemného shrnutí této transakce.
Konvertibilita (směnitelnost) Je to vlastnost měny nebo jiného aktiva na jinou měnu.
Konverze Směna. Proces, při kterém dochází ke směně jedné měny na druhou.
Kotace Nabízený směnný kurz dealerem vůči klientovi. Proces, při kterém probíhá vypočítávání kurzu se nazývá kotování.
Křížový směnný kurz Jedná se o kurz na měnovém páru, ve kterém nefiguruje domácí měna.
Kurz nákup Je to cena, za kterou Citfin vykupuje devizy od svých klientů.
Kurzové riziko Jedná se o riziko na měnovém trhu, které vychází z pohybu kurzů v budoucnu.
Kurzové rozpětí Spread. Rozdíl mezi kurzem, za který Citfin devizy nakupuje a prodává.
Kurz prodej Je to cena, za kterou Citfin prodává devizy svým klientům.
L
Leading Indicators Leading Indicators (předstihové indikátory) - statistická data pomocí kterých je předpovídán budoucí ekonomický vývoj. Je to souhrn předstihových ekonomických ukazatelů zahrnující nové objednávky, požadavky nezaměstnaných, nabídku peněz, průměrný pracovní týden, stavební povolení a ceny akcií.
LIBID London Interbank Bid Rate – zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID.
LIBOR London InterBank Offered Rate – londýnská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.
M
Majitel účtu Majitelem účtu se stává Klient, který uzavřel smlouvu se spořitelním družstvem Citfin.
Maloobchodní tržby Jsou ukazatelem celkových příjmů v maloobchodě. Jejich měsíční změna reprezentuje vývoj souhrnné spotřebitelské poptávky v daném období. Údaj o maloobchodních tržbách je důležitý pro výpočet HDP.
Měnové (devizové) trhy Jedná se trhy dluhové, akciové nebo komoditní s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, a dále o trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).
Měnový kurz Směnný kurz, který vyjadřuje hodnotu jedné měny prostřednictvím druhé měny.
MiFID II Směrnice o trzích finančních instrumentů (The Markets in Financial Instruments Directive). Jejím cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů.
Míra inflace Míra růstu souhrnné cenové hladiny mezi dvěma obdobími. Obvykle se vyjadřuje meziměsíčně a meziročně.
Multiměnový účet Citfin Firemní multiměnový účet EASY je určen pro společnosti, které využívají v rámci svého podnikání devizový platební styk. Citfin, spořitelní družstvo nabízí multiměnový účet vedený až ve 30 měnách. Velkou výhodou multiměnového účtu Citfin je, že všechny měny jsou vedeny pod jedním číslem účtu a cizoměnové podúčty jsou automaticky otevírány došlou platbou, díky čemuž nedochází k nevyžádané konverzi měn.
N
Nabídka (Offer) Kurz prodej. Cena, za kterou Citfin devizy prodává.
Náhradní autentizace Způsob autentizace klienta prostřednictvím otázek, na které může znám správnou odpověď pouze klient.
Netting (vyrovnaný platební styk) Ideální stav, kdy se pohledávky a závazky v různých měnách rovnají a subjekt nepotřebuje provádět směnné operace. Všechny tyto transakce se pokryjí v rámci jeho chodu.
Nezaměstnanost Vydává ji MPSV zpravidla jednou za měsíc a ukazuje na změnu počtu lidí bez práce včetně dílčích statistik.
Normální rychlost platby Normální rychlost platby je charakterizována délkou vypořádání do 2 – 3 pracovních dnů.
O
Obchodní bilance Je rozdíl mezi agregovaným vývozem a dovozem státu za časové období. Obvykle je zveřejňovaná na jednou za měsíc ze strany ČSÚ.
Offer Kurz prodej. Cena, za kterou Citfin devizy prodává.
Opce Opce, na rozdíl od forwardů, futures a swapů dává jejímu vlastníkovi právo, nikoli povinnost, k nákupu či prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price). Prodávajícímu přináší opce závazek, prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S opcemi se obchoduje na trzích OTC (mimoburzovní trh) i na burzách. Podle druhu podléhajícího aktiva se opce dělí na opce na spotové aktivum (vlastník opce má přímo právo na nákup nebo prodej daného) a opce na futures (vlastník opce má právo na nákup nebo prodej daného aktiva prostřednictvím futures).
Order Závazná objednávka pro obě strany, že pokud kurz dosáhne domluvené hodnoty, dojde k předem dohodnutému obchodu.
Otevřená devizová pozice Bilance výsledku několika obchodů (prodej i nákup) v rámci jedné měny, přičemž ne všechny obchody mají stejný termín vypořádání.
OUR OUR je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, kdy plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků.
P
Peněžní služba Peněžní služba znamená veškerá plnění poskytovaná klientům Citfin, spořitelního družstva, zejména: a) založení a vedení účtů, b) platební styk a jeho zúčtování, c) konverzní/směnné operace, d) jakékoliv další související a navazující produkty a služby poskytované Klientům spořitelního družstva.
Peněžní ústav Peněžní ústav znamená banka nebo jiná finanční instituce nebo pobočka zahraniční banky nebo jiné zahraniční finanční instituce oprávněná přijímat vklady od veřejnosti.
Pipsy (Forwardové body) Rozdílné úročení dvou měn v rámci měnového páru vyjádřené v haléřích (centech apod.), o které se upravuje forwardová cena. Nejedná se o marži, ale o srovnání podmínek pro obě strany transakce.
Platební příkaz Platební příkaz je příkaz k úhradě, obsahující nezbytné platební instrukce potřebné k realizaci platby.
Platební transakce Platební transakce znamená vložení, výběr nebo převod prostředků.
Ploché obchodování Koncem roku říkáme, že obchodování je „ploché". Investoři a hráči na trhu absentují, a proto je na trhu nižší likvidita. Kurzy mají v takovém případě tendenci být více volatilnější. Rozkývat je může obchod, který je v průběhu roku svým objemem běžný, ale při nízké aktivitě je jeho dopad na kurzy o to větší.
PMI indikátor Purchasing Manager’s Index, v češtině používaný jako index nákupních manažerů. Index odráží současné ekonomické podmínky ve firmách dotazováním na stav nových objednávek, rychlost dodávek, stav zásob a úroveň zaměstnanosti. Klíčová je hranice 50 bodů, která odděluje zhoršující se podmínky ve firmách (úroveň pod 50 body) od zlepšujících se podmínek ve firmách (úroveň nad 50 body).
Povinnost identifikace V souladu se zákonem č . 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je každá finanční isntituce v rámci uzavírání směnných obchodů povinna provést identifikaci účastníků obchodu (osob i firem).
PRIBID Prague Interbank Bid Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID. Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.
PRIBOR Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR. Stanovují se z kotací refereční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.
Promptní obchod Jedná o směnný obchod typu SPOT, který se vypořádává do dvou pracovních dnů.
Příkaz k úhradě Klient dává příkaz bance, aby z jeho účtu provedla platbu na bankovní účet příjemce.
Přímé bankovnictví (Kanál PB) Pomocí přímého bankovnictví může klient obsluhovat svůj multiměnový účet. Komunikace probíhá prostřednictvím elektronických kanálů (internetbanking, phonebanking).
Q
Q Bod zvratu, je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. Vzorec pro výpočet bodu zvratu: Q = FN / (p-b) FN - fixní náklady, p - cena ks, b - variabilní náklady na ks!
R
Rámcová smlouva Termín označující dohodu mezi společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a jejími klienty, kteří chtějí uzavřít spolupráci v oblasti směny deviz a zahraničního platebního styku. Rámcová smlouva ošetřuje všechny služby, které Citfin – Finanční trhy, a.s. nabízí.
Rating Celkové vyhodnocení finančního zdraví firmy, banky státu ratingovou agenturou.
Ř
ŘKS Zkratka pro řídící a kontrolní systém, který představuje soubor nástrojů a procesů umožňujících řádnou správu a řízení společnosti.
S
SHA SHA je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých plátce platí poplatky za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet, nejobvyklejší varianta.
Short selling Krátké prodeje. Při těchto obchodech spekulant prodává na trhu aktivum, které nevlastní se spekulací na pokles ceny a pozdější nákup za nižší cenu, z čehož realizuje zisk. Tj. např. prodá na trhu akcie, které fyzicky nevlastní a později je nakoupí za nižší cenu, čímž zavře svoji pozici a realizuje zisk.
Slovní intervence Slovní intervence je jeden z nástrojů centrálních bankéřů k ovlivňování situace na trzích. Pokud bude koruna dál posilovat, dá se čekat slovní intervence proti silné české koruně. Slovní intervence nemá dlouhodobý vliv, ovšem její výhodou je, že s ní nejsou spojené žádné náklady. To se nedá říct například o přímých obchodech na devizovém trhu, kterými centrální banka přímo ovlivňuje kurz.
Spekulace Obchod, jehož výsledkem je buď kurzová ztráta, nebo kurzový zisk. Jedná se o sjednání obchodu za účelem zisku na základě očekávání budoucího pohybu kurzu.
Spot Obchod, který má vypořádání do dvou pracovních dnů. Jedná se o promptní obchod.
Swap Výměna. Jedná se o dva zrcadlové proti sobě jdoucí obchody, z nichž jeden je vypořádán dnes a druhý v budoucnu. Tato operace řeší nesoulad přebytku finančních prostředků v jedné měně a zároveň nedostatek v jiné měně. Platí, že v budoucnu se tato situace obrátí.
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Slouží k mezibankovní elektronické komunikaci a provádění platebního styku. Tento celosvětový systém byl založen roku 1977.
T
Termínové obchody Jedná se o typ obchodu, který je sjednán dnes, ale jeho vypořádání je položeno do budoucna. Slouží především k zajištění kurzového rizika. Mezi termínované obchody řadíme operace typu forward, futures, opce, Par forward apod.
Treasury linka Služba v oblasti termínových obchodů, která klientům umožnuje uzavírat tyto obchody do určité výše bez nutnosti složení zálohy.
Trojstranná (nepřímá) arbitráž Devizová operace, která umožňuje dosáhnout zisku na základě rozdílných křížových kurzů. Křížový kurz je kurz mezi dvěma měnami, odvozený z poměru kurzu těchto měn ke třetí měně.
U
Urgentní platba Urgentní platba je připsána na účet třetí osoby tentýž den, nejpozději den následující ode dne odeslání (za předpokladu splnění určitých podmínek).
V
Valutový trh Oproti devizovému trhu se jedná o trh s hotovými penězi. Realizuje především ve směnárnách a v rámci turizmu.
Valuty Cizí měna ve formě hotovostních peněz.
Volatilita Pohyb (kolísavost) kurzu v rámci daného časového období.
Všeobecné obchodní podmínky Upravují smluvní vztahy mezi klientem a společností Citfin - Finanční trhy, a.s. u všech poskytovaných produktů, které má klient sjednané. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a jejich ustanovení má přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.
W
WebMoney Jsou tzv. elektronické peníze. Je to peněžní hodnota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, je uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku. Je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. Elektronické peníze nejsou ani pojištěny ani úročeny.
Z
Zahraniční obchod Jedná se o jeden vrchol magického čtyřúhelníků. Udává se v podobě obchodní bilance a je zveřejněn jednou měsíčně ze strany ČSÚ. Jedná se o souhrn vývozu a dovozu daného státu.
Zajišťování Fixací rozumíme obezřetný a odpovědný přístup ke kurzovému riziku. Zajišťují se budoucí faktury či smlouvy, o kterých firma ví, že je bude muset v budoucnu zaplatit, případně již došlo fyzicky k jejich realizaci, ale k proplacení dojde s časovým prodlením. Firma si může zajistit dnešní kurz na budoucí vypořádání. Tedy zajistí se proti nechtěnému pohybu kurzu.