Slovník ekonomických pojmů

Výklad pojmů z ekonomiky a dalších oblastí podnikání

A
ADET

Asociace pro devizový trh – profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice. Citfin je jedním ze zakládajících členů.

ADP report

Jedná se o report, který uvádí nezaměstnanost v soukromém sektoru. Tvoří podstatnou část celkové nezaměstnanosti a vzhledem k tomu, že je zveřejněn vždy den před celkovými čísly, požívá velké pozornosti.

Apreciace

Zhodnocení (posílení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny).

ARES

Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

Ask

Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.

Autentizace

Autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele pomocí Autentizační SMS.

Autentizační SMS

Autentizační SMS znamená číselný kód sloužící k ověření totožnosti Uživatele v rámci používání Kanálů přímého bankovnictví. Autentizační SMS je zasílána Uživateli na číslo jeho mobilního telefonu uvedené ve smlouvě o vedení účtu. Jedná se o jednorázový kód, který nelze použít opakovaně a má omezenou dobu platnosti. Autentizační kód je jedinečným identifikátorem Uživatele ve smyslu Zákona o platebním styku.

Avízo

Předání informací o očekávané příchozí platbě společnosti Citfin – Finanční trhy, a. s.. Slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí platby danému klientovi.

B
Bankovní PIN

Bankovní PIN znamená číselný kód, který slouží pro přístup do internetového bankovnictví BankServis. Tento kód je k dispozici pouze Uživateli, spořitelnímu družstvu Citfin není znám.

BankServis

Internetové bankovnictví skupiny Citfin, které slouží jako hlavní nástroj obsluhy účtu pro klienta. Mimo obvyklých funkcionalit umožňuje také nastavování rozdílných limitů a práv pro jednotlivé disponenty, včetně možnosti vyžadování společného podpisu více osob u vybraných typů operací.

BEN

BEN je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých příjemce platí všechny bankovní výlohy (i poplatky za odesílatele platby).

Bezhotovostní platební styk

Platební operace realizované bez přítomnosti hotovosti, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

Béžová kniha

Zpráva FED o stavu americké ekonomiky publikovaná osmkrát ročně vždy zhruba dva týdny před jeho zasedáním. FED do zprávy získává informace z bankovních reportů a dotazováním klíčových obchodních kontaktů, ekonomů, expertů a dalších zdrojů. Béžová kniha pak tyto informace sumarizuje podle jednotlivých distriktů a sektorů.

BIC

BIC – Mezinárodní identifikátor banky označovaný též jako SWIFT kód. Citfin, spořitelní družstvo má swiftový kód CITFCZPP.

Bid

Cena, za kterou banka devizy nakupuje, resp. cena, kterou je kotující dealer ochoten při nákupu deviz od jiné banky nebo klienta zaplatit.

C
CERTIS

CERTIS je systém mezibankovního platebního styku České národní banky. Citfin je jeho účastníkem s přiděleným kódem banky 2060.

Citfindex

Interní NOVINKA, kterou Vám rádi brzy představíme!

Clearing

Forma platebního styku, při níž banky (nebo jiné clearingové instituce) provádí započtení vzájemných pohledávek a závazků (vzniklých z vlastních operací a operací klientů). Klienti nestojí vůči sobě přímo jako dlužníci a věřitelé, a přesto jsou v rámci banky kompenzovány jejich závazky.

Cross Rate – Křížový směnný kurz

Běžný termín popisující hodnotu jedné zahraniční měny ve vztahu k jiné zahraniční měně ignorující místní měnu a její směnný kurz. Příkladem je hodnota euro proti dolaru vyjádřená kurzem 1,537.

Č
Číslo účtu

Číslo účtu je číselná identifikace bankovního účtu.

ČNB

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, která určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku, sleduje množství peněz v oběhu, vydává nové peníze, dohlíží na činnost obchodních bank, vede účty státního rozpočtu, spravuje měnové rezervy, obchoduje s cennými papíry, a to především státními, sleduje a analyzuje množství peněz v oběhu i vývoj všech makroekonomických veličin, má dohled nad devizovým trhem (tzn. devizovou činností).

D
Depreciace

Znehodnocení (oslabení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny).

Deriváty

Deriváty je společný název pro pevné termínové kontrakty a opční termínové kontrakty. Tržní hodnota takového pevného nebo opčního derivátového kontraktu je odvozena od tržní hodnoty podkladového (podléhajícího) aktiva (nástroje). Aktivem může být např. fyzická komodita, cenný papír včetně státního dluhopisu a akciového indexu nebo měna.

Devizová opce

Je smlouva, která kupujícímu (držiteli) opce (tzv. holder) zaručuje právo (nikoliv povinnost) koupit nebo prodat stanovené množství daných deviz za předem pevně stanovenou cenu k předem vymezenému budoucímu termínu. Zároveň zavazuje protistranu – vypisovatele opce (tzv. writer) – koupit nebo prodat devizy za tuto předem dohodnutou cenu.

Devizový dealer

Zaměstnanec banky nebo jiné finanční instituce obchodující s devizami. Nakupuje a prodává devizy na svůj účet (resp. svého zaměstnavatele). Při konverzi jedné měny do druhé dosahuje zisku z rozdílu kurzu deviza nákup a deviza prodej.

Devizový trh

Trh, na kterém se směňují národní měny a v rámci této směny se odvozují devizové kurzy.

Devizový účet

Účet vedený v cizí měně. Úroková míra, která se k němu vztahuje, se mezi jednotlivými měnami liší a míra zhodnocení prostředků na něm uložených se také liší od korunových účtů.

Devizy

Bezhotovostní formy cizích peněz.

Disponent

Disponent je fyzická osoba oprávněná k nakládání s účtem Klienta.

Dolar

Dolar je oficiální měna Spojených států amerických a měnová jednotka ve více než 30 zemích světa. Označuje se mezinárodním kódem USD. Jeden dolar se dělí na 100 centů.

E
ECB

Evropská centrální banka je ústřední bankou Hospodářské a měnové unie. Byla založena v roce 1998, sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Spolu s národními centrálními bankami států účastnících se Evropské měnové unie tvoří tzv. Evropský systém centrálních bank (ESCB). ESCB od 1.1. 1999 převzal odpovědnost za tvorbu měnové politiky v rámci EMU, provádí devizové operace ve vztahu k euro, drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států a zajišťuje funkci mezinárodních platebních systémů.

EHP

Evropský hospodářský prostor zahrnuje všechny členské státy Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

EURIBOR

The Euro Interbank Offered Rate – evropská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.

EURO

Společná evropská měna, kterou 1. ledna 1999 zavedlo jedenáct států Evropské unie. Euro je nyní oficiálním platidlem v 16 z 27 států EU. Mezinárodním kódem pro měnovou jednotku euro je zkratka EUR. Jedno euro se člení na 100 centů (eurocentů).

Eurodolary

Americké dolary vystupující v aktivních a pasivních operacích obchodních bank, jejichž sídlo je mimo měnové území Spojených států amerických. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Tak například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA – tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou, znamená to domácí dolarovou operaci.

Europlatba

Europlatba je převod v měně EUR ve prospěch příjemce z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Monaka nebo San Marina. Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN. Platba musí obsahovat BIC kód banky příjemce, metodu zpoplatnění SHA a rychlost platby NORMAL.

 

 

F
Faktura

Listina, v níž dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo za prokázané služby a práce (může se však jednat i o jiné obecné vyjádření peněžního nároku).

FED

Federální rezervní systém v USA, centrální banka USA.

Forex

FOReign EXchange market – on-line mezinárodní devizový trh organizovaný britskou informační agenturou Reuters.

Forwardové body (pipsy)

Procento zvýšení nebo snížení aktuálního směnného kurzu na základě změn úrokové míry na obou zúčastněných měnách. Zohledňují se v kurzu za každý měsíc trvání termínového obchodu.

Forwardy

Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za dva dny, obvykle však mnohem později).

Futures

Futures přestavuje stejně jako u forwardů závazek kupujícího koupit určité podléhající aktivum k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané aktivum za týchž podmínek. Na rozdíl od forwardů se však s futures obchoduje pouze na burzách (opční a termínové burzy), nikoli na trzích OTC (mimoburzovní trh) Podmínky kontraktu včetně standardizace aktiva podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje.

G
GBP

Zkratka pro britskou libru, oficiální měnu Spojeného království. Značka pro libru je £ a jedna libra se dělí na 100 pencí.

H
Hedging

Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

Homebanking

Elektronický systém pro obsluhu bankovního účtu či provádění bankovních obchodů prostřednictvím vzdáleného přístupu z počítače uživatele.

Hrubý domácí produkt (HDP)

HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá pro určování výkonnosti ekonomiky. Časovým obdobím bývá obvykle rok, ale HDP je zveřejňován také čtvrtletně.

I
IBAN

Mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů.

Ifo index

Měří německou podnikatelskou důvěru. Je publikován jednou za měsíc na základě průzkumu mezi manažery přibližně 7000 podniků. Patří mezi důležité indexy, protože ukazuje výši optimismu dotazovaných manažerů ohledně budoucího vývoje ekonomiky.

Index průmyslové výroby

Index of Industrial Produkction (PPP) – předběžný odhad je zveřejňován asi dva týdny po skončení měsíce. Tento index zahrnuje výrobu, těžařství a veřejné služby. Tvoří zhruba ¼ HDP. Hodnota ukazatele narůstá s ekonomickým růstem a klesá s poklesem ekonomiky. Růst tohoto ukazatele znamená pozitivní impuls pro posilování měny v dané zemi.

Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity

Consumer Sentiment – růst tohoto indexu je dán zejména silným ekonomickým růstem, růstem mezd, cen akcií a zvyšování životní úrovně. V poslední době reagují trhy poměrně silně na zveřejnění ukazatele nálady spotřebitelů. Negativní nálada signalizuje slabší ekonomiku a nízké úrokové sazby, a tato kombinace vede k poklesu hodnoty dolaru na devizovém trhu. Optimismus spotřebitelů naznačuje možný nárůst úrokových sazeb a zvýšenou poptávku po dolaru. Tento index je zveřejňován každý měsíc.

Index spotřebitelských cen

Consumer Price Index (CPI) – index spotřebitelských cen vyjadřuje vážený průměr cen z fixního koše zboží a služeb využívaných spotřebiteli. Měsíční změna indexu spotřebitelských cen představuje míru inflace. Vysoká inflace znamená negativní zprávu pro všechny trhy. Nižší míra inflace má za důsledek nárůst cen obligací, ceny akcií posilují, rovněž tak hodnota domácí měny.

Indexy výrobních cen

Producer Price Indexes (PPI) – indexy jsou vyhlašovány druhý týden v měsíci a odrážejí hodnoty měsíce předcházejícího. Pro hodnotu domácí měny na devizovém trhu a vysoký nárůst PPI je negativní zprávou. Sledují se indexy: dokončených výrobků – je považován za ukazatel inflace výrobních cen a je zároveň nejsledovanější z PPI, protože předznamenává vývoj inflace cen spotřebních výrobků; meziproduktů, dodávek a součástí – tento index bývá nestálejší než PPI hotových výrobků, proto je vhodnější sledovat dlouhodobý trend vývoje raději než jednotlivé meziměsíční změny. Změny tohoto indexu obvykle předznamenávají změny PPI hotových výrobků; surovin vstupujících do výroby – bývá v meziměsíčním porovnání rozkolísaný, ale dlouhodobý trend naznačuje hodnotu PPI meziproduktů a PPI hotových výrobků.

Inflace

Vyjadřuje průměrný meziroční růst cenové hladiny spotřebitelského koše. Vyjadřuje se v procentech. Často se používá jako automatické přizpůsobení cen ve smlouvách. V ČR je inflace definována přesně jako klouzavý průměr 12ti meziročních hodnot růstu indexu spotřebitelských cen.

Internetbanking

V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.

Intervence centrální banky

Běžný termín používaný pro popis činnosti centrální banky, která se podílí na směnném trhu nakupováním a prodáváním měny za účelem jejího posílení nebo oslabení. Centrální banka obvykle zasahuje do směnného trhu za účelem podpory místního kurzu své země. Například pokud dolar oslabí více, než by si centrální banka přála, může prodat velké množství eur za americké dolary kvůli posílení dolaru.

Intervence nepřímá

Činnost, při které vláda ovlivňuje směnný kurz prostřednictvím úrokové, daňové, celní či dotační politiky.

Intervence přímá

Činnost, při které vláda (většinou prostřednictvím centrální banky) kupuje nebo prodává na devizovém trhu určitou měnu za účelem ovlivnění jejího směnného kurzu.

Intradenní volatilita

Kolísavost kurzu během dne.

J
Jüan

Čínský jüan je oficiální měna v Čínské lidové republice. Označuje se mezinárodním kódem CNY. V běžném zápise se název nahrazuje symbolem ¥, tedy stejným znakem jako japonský jen.

K
Konfirmace směnného obchodu

Písemné potvrzení objednávky směnného obchodu, který byl přednostně uzavřen telefonicky.

Konvertibilita (směnitelnost)

Vlastnost (atribut) měny, která je volně směnitelná za jinou měnu nebo zlato.

Konverze

Proces, při kterém je aktivum nebo pasivum, jehož cena je určena v jedné měně, vyměněno za aktivum nebo pasivum, jehož cena je určena v jiné měně.

Kotace

Konkrétní nabídka směnného kurzu.

Křížový směnný kurz

Běžný termín popisující hodnotu jedné zahraniční měny ve vztahu k jiné zahraniční měně ignorující místní měnu a její směnný kurz. Příkladem je hodnota euro proti dolaru vyjádřena kurzem 1,537.

Kurz nákup

Cena, za kterou banka nebo jiná finanční instituce devizy nakupuje, resp. cena, kterou je kotující dealer ochoten při nákupu deviz od jiné banky nebo klienta zaplatit.

Kurzové riziko

Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty. Kurzové riziko lze řídit uzavřením termínového obchodu (viz forwardy).

Kurzové rozpětí

Rozdíl mezi kurzem nákupním, za který se kupují devizy a valuty, a kurzem prodejním, za který se prodávají devizy a valuty.

Kurz prodej

Cena, za kterou banka nebo jiná finanční instituce devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.

L
Leading Indicators

Leading Indicators (předstihové indikátory) – statistická data pomocí kterých je předpovídán budoucí ekonomický vývoj. Je to souhrn předstihových ekonomických ukazatelů zahrnující nové objednávky, požadavky nezaměstnaných, nabídku peněz, průměrný pracovní týden, stavební povolení a ceny akcií.

LIBID

London Interbank Bid Rate – zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID.

LIBOR

London InterBank Offered Rate – londýnská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.

M
Majitel účtu

Majitelem účtu se stává Klient, který uzavřel smlouvu se spořitelním družstvem Citfin.

Maloobchodní tržby

Jsou ukazatelem celkových příjmů v maloobchodě. Jejich měsíční změna reprezentuje vývoj souhrnné spotřebitelské poptávky v daném období. Údaj o maloobchodních tržbách je důležitý pro výpočet HDP.

Měnové (devizové) trhy

Jedná se trhy dluhové, akciové nebo komoditní s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, a dále o trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).

Měnový kurz

Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny, též devizový kurz, směnný kurz.

MiFID II

Směrnice o trzích finančních instrumentů (The Markets in Financial Instruments Directive). Jejím cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů.

Míra inflace

Míra růstu agregátní cenové hladiny mezi dvěma obdobími (viz inflace).

Multiměnový účet Citfin

Firemní multiměnový účet EASY je určen pro společnosti, které využívají v rámci svého podnikání devizový platební styk. Citfin, spořitelní družstvo nabízí multiměnový účet vedený až ve 30 měnách. Velkou výhodou multiměnového účtu Citfin je, že všechny měny jsou vedeny pod jedním číslem účtu a cizoměnové podúčty jsou automaticky otevírány došlou platbou, díky čemuž nedochází k nevyžádané konverzi měn.

N
Nabídka (Offer)

Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.

Náhradní autentizace

Náhradní autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele pomocí série doplňujících otázek, na které může znát odpověď pouze Uživatel.

Netting (vyrovnaný platební styk)

Interní technika minimalizace transakční expozice. Jde v podstatě o vzájemné zaúčtování pohledávek a závazků v různých měnách. Netting lze použít bilaterálně nebo multilaterálně mezi firmami, které jsou součástí jedné multinacionální společnosti. Zúčastněné firmy ušetří na transakčních nákladech při konverzi měn a zároveň transakční devizovou expozici omezují na saldo konečného vyrovnání, které probíhá v dohodnuté měně.

Nezaměstnanost

Je zveřejňována čtvrtletně s výsledky za minulé čtvrtletí (květen – za 1. čtvrtletí, srpen – za 2. čtvrtletí, listopad – za 3. čtvrtletí, únor – za 4. čtvrtletí předchozího roku). Údaje jsou zveřejněny do 10. dne v příslušném měsíci. Dopad na vývoj kurzu zpravidla nemá.

Normální rychlost platby

Normální rychlost platby je charakterizována délkou vypořádání do 2 – 3 pracovních dnů.

O
Obchodní bilance

Obchodní bilance je součástí platební bilance a jedná se o saldo vývozu a dovozu zboží a služeb země. Česká republika je závislá na exportu, který je tahounem domácí ekonomiky, a proto je každá zmínka o něm velmi citlivě vnímána. Má úzkou návaznost na růst HDP.

Offer

Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.

Opce

Opce narozdíl od forwardů, futures a swapů dává jejímu vlastníkovi právo, nikoli povinnost, k nákupu či prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price). Prodávajícímu přináší opce závazek, prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S opcemi se obchoduje na trzích OTC (mimoburzovní trh) i na burzách. Podle druhu podléhajícího aktiva se opce dělí na opce na spotové aktivum (vlastník opce má přímo právo na nákup nebo prodej daného) a opce na futures (vlastník opce má právo na nákup nebo prodej daného aktiva prostřednictvím futures).

Order

Závazná objednávka, na základě které společnost Citfin FT automaticky zobchoduje pro klienta požadovanou měnu, pokud kurz na trhu dosáhne v dohodnutém čase úrovně požadované klientem.

Otevřená devizová pozice

Rozdíl mezi aktivy a pasivy v dané měně. Otevřená devizová pozice je spojena s kurzovým rizikem.

OUR

OUR je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, kdy plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků.

P
Peněžní služba

Peněžní služba znamená veškerá plnění poskytovaná klientům Citfin, spořitelního družstva, zejména: a) založení a vedení účtů, b) platební styk a jeho zúčtování, c) konverzní/směnné operace, d) jakékoliv další související a navazující produkty a služby poskytované Klientům spořitelního družstva.

Peněžní ústav

Peněžní ústav znamená banka nebo jiná finanční instituce nebo pobočka zahraniční banky nebo jiné zahraniční finanční instituce oprávněná přijímat vklady od veřejnosti.

Pipsy (Forwardové body)

Procento zvýšení nebo snížení aktuálního směnného kurzu na základě změn úrokové míry obou zúčastněných zemí. Přičítají se za každý měsíc trvání termínového obchodu.

Platební příkaz

Platební příkaz je příkaz k úhradě, obsahující nezbytné platební instrukce potřebné k realizaci platby.

Platební transakce

Platební transakce znamená vložení, výběr nebo převod prostředků.

Ploché obchodování

Koncem roku říkáme, že obchodování je „ploché“. Investoři a hráči na trhu absentují, a proto je na trhu nižší likvidita. Kurzy mají v takovém případě tendenci být více volatilnější. Rozkývat je může obchod, který je v průběhu roku svým objemem běžný, ale při nízké aktivitě je jeho dopad na kurzy o to větší.

PMI indikátor

Purchasing Manager’s Index, v češtině používaný jako index nákupních manažerů. Index odráží současné ekonomické podmínky ve firmách dotazováním na stav nových objednávek, rychlost dodávek, stav zásob a úroveň zaměstnanosti. Klíčová je hranice 50 bodů, která odděluje zhoršující se podmínky ve firmách (úroveň pod 50 body) od zlepšujících se podmínek ve firmách (úroveň nad 50 body).

Povinnost identifikace

V souladu se zákonem č . 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je každá finanční isntituce v rámci uzavírání směnných obchodů povinna provést identifikaci účastníků obchodu (osob i firem).

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID. Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR. Stanovují se z kotací refereční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

Promptní obchod

Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční nejpozději do dvou pracovních dní.

Příkaz k úhradě

Klient dává příkaz bance, aby z jeho účtu provedla platbu na bankovní účet příjemce.

Přímé bankovnictví (Kanál PB)

Pomocí přímého bankovnictví může klient obsluhovat svůj multiměnový účet. Komunikace probíhá prostřednictvím elektronických kanálů (internetbanking, phonebanking).

Q
Q

Bod zvratu, je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. Vzorec pro výpočet bodu zvratu: Q = FN / (p-b)
FN – fixní náklady, p – cena ks, b – variabilní náklady na ks!

R
Rámcová smlouva

Termín označující dohodu mezi společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a jejími klienty, kteří chtějí uzavřít spolupráci v oblasti směny deviz a zahraničního platebního styku. Rámcová smlouva ošetřuje všechny služby, které Citfin – Finanční trhy, a.s. nabízí.

Rating

Komplexní hodnocení kvality finanční instituce nezávislou agenturou. Ukazatel kvality a spolehlivosti instituce.

Ř
ŘKS

Zkratka pro řídící a kontrolní systém, který představuje soubor nástrojů a procesů umožňujících řádnou správu a řízení společnosti.

S
SHA

SHA je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých plátce platí poplatky za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet, nejobvyklejší varianta.

Short selling

Krátké prodeje. Při těchto obchodech spekulant prodává na trhu aktivum, které nevlastní se spekulací na pokles ceny a pozdější nákup za nižší cenu, z čehož realizuje zisk. Tj. např. prodá na trhu akcie, které fyzicky nevlastní a později je nakoupí za nižší cenu, čímž zavře svoji pozici a realizuje zisk.

Slovní intervence

Slovní intervence je jeden z nástrojů centrálních bankéřů k ovlivňování situace na trzích. Pokud bude koruna dál posilovat, dá se čekat slovní intervence proti silné české koruně. Slovní intervence nemá dlouhodobý vliv, ovšem její výhodou je, že s ní nejsou spojené žádné náklady. To se nedá říct například o přímých obchodech na devizovém trhu, kterými centrální banka přímo ovlivňuje kurz.

Spekulace

Obchod nebo posloupnost obchodů, které jsou založeny na očekávaném zisku, jehož realizace je nejistá.

Spot

Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční nejpozději do dvou pracovních dní.

Swap

Prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Kombinace spotových a forwardových operací je používána k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Slouží k mezibankovní elektronické komunikaci a provádění platebního styku. Tento celosvětový systém byl založen roku 1977.

T
Termínové obchody

Prodej nebo nákup deviz k budoucímu sjednanému termínu na základě termínovaného kurzu, který je předem dohodnut při uzavírání kontraktu. Mezi termínované obchody řadíme operace typu forward, futures a opce.

Treasury linka

Služba v oblasti termínových obchodů, která klientům umožnuje uzavírat tyto obchody do určité výše bez nutnosti složení zálohy.

Trojstranná (nepřímá) arbitráž

Devizová operace, která umožňuje dosáhnout zisku na základě rozdílných křížových kurzů. Křížový kurz je kurz mezi dvěma měnami, odvozený z poměru kurzu těchto měn ke třetí měně.

U
Urgentní platba

Urgentní platba je připsána na účet třetí osoby tentýž den, nejpozději den následující ode dne odeslání (za předpokladu splnění určitých podmínek).

V
Valutový trh

Trh, na kterém jsou obchodovány valuty, tj. bankovky emisních bank. Důvodem těchto obchodů je především zahraniční turistika.

Valuty

Zahraniční měny ve formě bankovek, mincí nebo šeků.

Volatilita

Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost např. cen, kurzů, sazeb.

Všeobecné obchodní podmínky

Upravují smluvní vztahy mezi klientem a společností Citfin – Finanční trhy, a.s. u všech poskytovaných produktů, které má klient sjednány. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a jejich ustanovení má přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.

W
WebMoney

Jsou tzv. elektronické peníze. Je to peněžní hodnota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, je uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku. Je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. Elektronické peníze nejsou ani pojištěny ani úročeny.

Z
Zahraniční obchod

Tento údaj informuje o velikosti vývozu a dovozu za příslušné měsíce a tím vzniklé kladné či záporné saldo zahraničního obchodu. Zahraniční obchod je zveřejňován každý měsíc s dvouměsíčním zpožděním. Neposkytuje zpravidla výrazný impuls pro další posilování či oslabování koruny, ze střednědobého hlediska může mít ale jeho výše vliv na pohyb kurzu.

Zajišťování

Fixací kurzu se klienti zajišťují proti jeho možnému nevýhodnému vývoji. Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za dva dny, obvykle však mnohem později). Více o termínových obchodech (forward) naleznete na stránce Termínové obchody.