Informace o Citfin – Finanční trhy, a.s.

Základní informace

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 250 79 069, DIČ: CZ25079069
Bankovní spojení: Citfin
Číslo účtu: 1002091/2060
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4313

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

Představenstvo

předseda představenstva a generální ředitelka: Martina Zvěřinová

člen představenstva a obchodní ředitelka: Ing. Dagmar Rottová, MBA

Dozorčí rada

předseda dozorčí rady: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
člen dozorčí rady: Ing. Attila Kovács
člen dozorčí rady: Vilma Beková

Podpisový řád Citfin – Finanční trhy, a.s.

Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že jedná vždy buď předseda představenstva samostatně, nebo předseda představenstva a člen představenstva společně.

 • Předsedou představenstva je Martina Zvěřinová
 • Členem představenstva je Ing. Dagmar Rottová, MBA

Dále jsou k právnímu jednání písemně pověřeny a zmocněny tyto osoby:

Uzavírání klientských vztahů s klienty Citfin – Finanční trhy, a.s.:

 • Martina Zvěřinová – CEO
 • Ing. Dagmar Rottová, MBA – CSO
 • Ing. Kateřina Chvátalová – Sales Manager SME
 • Lucie Funková – Oprávněná osoba obchodu SME

Licence, povolení činnosti a dokumenty ke stažení

  ČNB Osvědčení o registraci společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. 10. 7. 2009 425 KB Stáhnout
  ČNB Licence Obchodníka s cennými papíry společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. 13. 7. 2009 525 KB Stáhnout
  ČNB Povolení k činnosti platební instituce Citfin – Finanční trhy, a.s. 15. 4. 2011 525 KB Stáhnout
  Rámcová smlouva bez termínových obchodů_2023_06_01 1. 6. 2023 313 KB Stáhnout
  Rámcová smlouva s termínovými obchody_2023_06_01 1. 6. 2023 325 KB Stáhnout
  Příloha č. 2 RS_Všeobecné obchodní podmínky_2023_06_01 1. 6. 2023 419 KB Stáhnout
  Příloha č. 3 VOP_Technické informace_2023_06_01 1. 6. 2023 475 KB Stáhnout
  Příloha č. 3 RS_Investiční dotazník_2023_06_01 1. 6. 2023 529 KB Stáhnout
  Příloha č. 4_Produktový list PS a Spotové obchody_2023_06_01 1. 6. 2023 301 KB Stáhnout
  Příloha RS_ Produktový list Termínové obchody_2023_06_01 1. 6. 2023 321 KB Stáhnout
  Samostatné bankovní účty společnosti Citfin_2023_06_01 1. 6. 2023 245 KB Stáhnout
  BankServis uživatelský manuál Citfin FT_2023_06_01 1. 6. 2023 931 KB Stáhnout
  Stanovy Citfin FT_2023 24. 1. 2023 515 KB Stáhnout
  Sazebník Citfin FT_2021_09_07 7. 9. 2021 198 KB Stáhnout
  Reklamační řád_2023_01_17 17. 1. 2023 83 KB Stáhnout
  Rizika spojená s termínovými obchody 14. 7. 2020 104 KB Stáhnout
  Informace k problematice mezinárodní spolupráce při správě daní 26. 10. 2020 73 KB Stáhnout
  Metodický pokyn FAÚ – Opatření vůči politicky exponovaným osobám_2022_11_22 5. 1. 2023 635 KB Stáhnout
  Citfin prohlášení k boji proti praní špinavých peněz_2023_06_11 8. 11. 2023 75 KB Stáhnout

Související informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a další související nařízení Komise EU (dále jen „EMIR“) ukládá nové povinnosti pro účastníky derivátových obchodů. EMIR ukládá povinnosti poskytovatelům derivátů i klientům využívajících tyto deriváty.

Jelikož společnost Citfin – Finanční trhy, a.s. (dále jen „Citfin“) v rámci své produktové nabídky poskytuje i měnové deriváty (forwardy a swapy), je třeba při poskytování těchto měnových derivátů plnit povinnosti stanovené EMIR.

 

Povinnosti EMIR

 1. Kategorizace klienta dle EMIR. Pro splnění povinností vyplývajících z EMIR musí klient vědět, jestli jste finanční smluvní stranou či nefinanční smluvní stranou (nadlimitní, podlimitní). Citfin automaticky zařazuje svoje klienty do kategorie „nefinanční smluvní strana podlimitní“. V případě, že zjistíte, že nepatříte do kategorie nefinanční smluvní strana podlimitní v rámci klasifikace EMIR, příp. očekáváte, že k této situaci dojde, bezodkladně o tom informujte Citfin.Finanční smluvní strany – jsou investiční podniky povolené podle směrnice 2004/39/ES, úvěrové instituce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pojišťovny povolené podle první směrnice Rady 73/239/EHS, životní pojišťovny povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES, zajišťovny povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a tam, kde je to vhodné, jejich správce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění definované ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES a alternativní investiční fondy spravované správci alternativních investičních fondů povolenými nebo registrovanými v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/E.Nefinanční smluvní strana – je společnost se sídlem v Evropské unii, která není finanční smluvní stranou (nefinanční smluvní stranou jsou držitelé licence platební instituce, nemají-li jinou licenci viz výše). Podle EMIR je nefinanční smluvní strana povinna kontrolovat, zda otevřené pozice nepřekračují clearingový práh, tj. práh spojený s povinností clearingu prostřednictvím ústřední protistrany:
  • Limity pro povinný clearing jsou stanoveny v čl. 11 nařízení EK č. 149/2013 takto:
   • 1 mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC úvěrových derivátových smluv,
   • 1mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC akciových derivátových smluv,
   • 3 mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC úrokových derivátových smluv,
   • 3 mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC měnových derivátových smluv,
   • 3 mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC komoditních derivátových smluv a ostatních OTC derivátových smluv, které nejsou uvedený výše.
  • V případě, že nefinanční smluvní strana překročí práh, je povinna o této skutečnosti informovat ESMA, ČNB a Citfin.
  • Limity jsou sledovány jako průměrná pozice v OTC derivátových smlouvách za období 30 dní.
 2. Sesouhlasení nevypořádaných termínových obchodůJedním z požadavků EMIR je požadavek na sesouhlasení nevypořádaných derivátových obchodů. Společnost Citfin předá svým klientům v předepsaných intervalech prostřednictvím aplikace Bankservis, popř. emailem údaje o nevypořádaných měnových derivátových obchodech a jejich hodnotě stanovené v souladu s požadavky EMIR.
   Intervaly sesouhlasení závisí na typu protistrany a počtu otevřených obchodů:

  • Finanční a nadlimitní nefinanční smluvní strany
   • denně – více jak 500 otevřených obchodů
   • týdně – 51 až 499 otevřených obchodů
   • čtvrtletně – 50 nebo méně otevřených termínových obchodů
  • Podlimitní nefinanční smluvní strany
   • čtvrtletně – více než 100 otevřených termínových obchodů
   • ročně – 100 a méně otevřených termínových obchodů

  Počínaje 1. čtvrtletím 2014 bude zahájen proces sesouhlasení nevypořádaných termínových obchodů, který bude určen v souladu s příslušným požadavkem četnosti provedení takového sesouhlasení nevypořádaných termínových obchodů

 3. Oznamovací povinnostVšechny deriváty musí být oznámeny registrům obchodních údajů. Je třeba se dohodnout, která ze stran bude oznamovat do registru obchodních údajů, Citfin může oznamovat za klienta, příp. klient si může oznámení obchodů provést sám, popř. můžeme delegovat oznamování na třetí stranu.Klientům navrhujeme, že za ně bude oznamovací povinnost zajišťovat Citfin. V případě, že si chce klient oznamovat termínové obchody sám, musí o této skutečnosti písemně informovat Citfin. V případě, že tuto informaci od klienta Citfin neobdrží, bude za klienta oznamovat Citfin.Základním požadavkem pro splnění oznamovací povinnosti pro právnické osoby je sdělení si dočasného či trvalého identifikátoru právního subjektu (tzv. legal entity identifier – dále jen „LEI“). LEI je identifikátor protistrany, bez tohoto identifikátoru nelze dostát oznamovací povinnosti.Oznamovací povinnost vstupuje v platnost od 12. 2. 2014. Nesdělí-li klient využívající měnové deriváty společnosti Citfin své LEI, nebude plnit oznamovací povinnost vyplývající z EMIR.
 4. Získání LEIVydání LEI i jeho udržování (na roční bázi) je zpoplatněno. Poplatky se liší dle poskytovatele.V ČR je poskytovatelem LEI Centrální depozitář cenných papírů, a.s., poplatek za jeho vydání je ve výši 1875 Kč a roční vedení je zpoplatněno 940 Kč. Formulář o žádosti LEI u Centrálního depozitáře cenných papírů naleznete zde.Seznam všech dosavadních poskytovatelů LEI je dostupný zde.Vaše LEI nám prosím zasílejte na adresu obchod@citfin.cz.

 

 

Informační zdroje EMIR

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/
https://www.esma.europa.eu/search/site/emir

Při poskytování investičních služeb a zejména pak při obchodování s investičními nástroji Citfin – Finanční trhy, a.s. (dále jen „Citfin“) uplatňuje pravidla nastavená v návaznosti na požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů („MiFID II“), resp. nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení“) a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Cílem těchto pravidel je zejména ochrana zákazníků, a to především v oblasti rozsahu předávaných informací, vyhodnocování informací o odborných znalostech a zkušenostech zákazníka, a o pravidlech předávání a provádění zákaznických pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Hlavní změny se dotýkají těchto oblastí:

 • Posouzení cílového trhu – test vhodnosti produktu pro zákazníka – Citfin provádí test vhodnosti nabízených produktů svým zákazníkům. K splnění těchto požadavků byla připravena a realizována aktualizace investičních dotazníků. Cílem je zvýšení informovanosti o možných rizicích investičních služeb zejména u neprofesionálních zákazníků a tím i zajištění vyšší míry jejich ochrany.
 • Provádění pokynů za nejlepších podmínek a v nejlepším zájmu zákazníka – Citfin má stanovena pravidla, jejichž cílem je, aby každý jednotlivý pokyn zákazníka byl proveden za nejlepších podmínek a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek, čestně, spravedlivě, profesionálně a v nejlepším zájmu zákazníka.
 • Řízení střetu zájmů – Citfin má nastavena pravidla a mechanismy pro předcházení střetu zájmů. S cílem předejít střetům zájmů má Citfin vybudovanou odpovídající organizační strukturu s kontrolními mechanismy, zajišťující oddělení neslučitelných rolí a garantující zamezení střetu zájmů.
 • Informace o nákladech a souvisejících poplatcích – Všechny náklady a související poplatky účtované za investiční službu anebo za doplňkové služby zákazníkovi, jež by měly být sdělovány, vychází z přílohy II Nařízení EU 2017/565. Na žádost zákazníka poskytne Citfin tyto informace před sjednáním konkrétního obchodu (konkrétní výše nákladů a poplatků) a následně je poskytne rozepsané na jednotlivé položky v Konfirmaci Směnného obchodu.

Informace k jednotlivým oblastem jsou obsahem těchto dokumentů:

 1. Základní údaje o společnosti
 2. Investiční služby a investiční nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornění na rizika spojená s využíváním investičních nástrojů
 5. Politika střetů zájmů
 6. Pravidla nakládání s majetkem zákazníka
 7. Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 8. Pravidla provádění pokynů

Žádost o zařazení do kategorie „Profesionální zákazník“ naleznete ZDE.

Časy uvedené v tabulkách označují mezní čas (Cut off Time), do kterého musí klient doručit platební příkaz do společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. tak, aby platba byla provedena ještě týž den. Další podmínkou realizace platební transakce je dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeným společností Citfin.

 

Platební příkazy s rychlostí platby NORMAL

Jestliže klient vyplní do platebního příkazu rychlost platby NORMAL a splní podmínky pro provedení platební transakce (doručení platebního příkazu do Cut off Time a dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeným společností Citfin), budou peněžní prostředky doručeny bance příjemce:

 • v případě tuzemského platebního styku včase T+1
 • v případě zahraničního platebního styku včase T+2 až T+3

 

RYCHLOST PLATBY NORMAL

Cut off Time pro přijetí platebního příkazu a krytí platební transakce

Měny Čas
všechny měny 16.30

 

 

Platební příkazy s rychlostí platby URGENT

Jestliže klient vyplní do platebního příkazu rychlost platby URGENT a splní podmínky pro provedení platební transakce (doručení platebního příkazu do Cut off Time a dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeným společností Citfin), budou peněžní prostředky doručeny bance příjemce:

 • v případě tuzemského platebního styku včase T+0
 • v případě zahraničního platebního styku včase T+0 až T+1

Pokud klient zadá v platebním příkazu rychlost platby URGENT, je mu účtován příplatek za tuto platbu dle ceníku společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s., který je uveřejněn na těchto webových stránkách.

RYCHLOST PLATBY URGENT

Cut off Time pro přijetí platebního příkazu a krytí platební transakce

MěnaČas
CZK po ČR12.30
CZK zahr.11.30
EUR do EHP*15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR mimo EHP*13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnelze
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnelze
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnelze
kurz Forint pro směnu devizHUF08.30
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnelze
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnelze
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnelze
kurz Rumunské leu pro směnu devizRONnelze
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnelze

*EHP znamená Evropský hospodářský prostor, který zahrnuje všechny členské státy Evropské unie a Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.