Termínové obchody – Forwardy

Nakupujete nebo prodáváte cizí měnu a chcete se vyhnout negativním důsledkům kolísání kurzu a potřebujete kurzové zajištění?
Sjednejte Měnový Forward a zafixujte si forwardový kurz přes aktuální kurz měn až na dva roky dopředu.

Forwardy a kurzové zajištění - výhody proti kurzovému riziku

Nízká záloha

Krátkodobý kurzový forward, s vypořádáním do 30 kalendářních dnů, je bez zálohy. Na dlouhodobé Měnové Forwardy skládáte nízkou zálohu, nebo využijete Treasury linku.

Pohodlí

Termínové obchody vám přinesou výraznou časovou úsporu a klid až na dva roky dopředu. Již nemusíte neustále hlídat forwardové kurzy a vývoj směnného kurzu - devizy máte pod kontrolou.

Nízké limity

Sjednat Měnový Forward můžete už od částky 10 000 EUR nebo 10 000 USD. Pro Forwardy v ostatních měnách je to ekvivalent 10 000 USD.

Flexibilita

Termínové obchody se vám přizpůsobí. Podle vašeho požadavku posuneme termín vypořádání původně sjednaného Forwardu.

Zkušenosti klientů s Forwardy a dalšími termínovými obchody

1:44

Helena Zumr Janů
jednatelka

HD COMMODITY s.r.o.

2:00

Zdeněk Hlinský
majitel

Agrilac, spol.s r.o.

Volejte zdarma, pište kdykoliv

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 17.30 hod.

Jak to celé funguje

Než začnete využívat Termínové obchody - Měnové Forwardy, Citfin vám kurzové zajištění podrobně vysvětlí a společně uzavřeme rámcovou smlouvu.

Termínové obchody a aktuální forwardový kurz sjednáte telefonicky na dealingovém oddělení. Konfirmaci pak naleznete v internetovém bankovnictví.

Následně na účet Citfin zasíláte na Váš Měnový Forward nízkou zálohu, popřípadě využijete pro kurzové zajištění přidělený rámec Treasury linky.

Pro vypořádání Forwardu převedete zbývající objem finančních prostředků.

Citfin zasílá nakoupenou měnu za forwardový kurz dle vašich instrukcí.

Forwardy znamenají více možností, větší úspory

Standardní Měnový Forward

Standardní Měnový Forward je finanční derivát, kterým si lze zajistit dnešní kurz na konkrétní den v budoucnu.

Případová studie

Měnový Forward s oknem

Nákup nebo prodej devizy za dohodnutý kurz s vypořádáním směnného obchodu v okně od 2 do 60 dnů, uzavřený na dobu max. 2 let.

Případová studie

Měnový Par Forward

Série Měnových Forwardů s rozdílným datem vypořádání u stejného měnového páru a s jednotným směnným kurzem.

Případová studie

Měnový Par Forward s oknem

Série Měnových Forwardů s rozdílným datem vypořádání u stejného měnového páru a s jednotným směnným kurzem. U každého z těchto termínových obchodů lze zvolit interval vypořádání od 2 do 60 dnů.

Případová studie

Měnový Swap

Prodej či nákup jedné měny za druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za dohodnutý kurz. Slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při přebytku v měně jiné.

Případová studie

Časté dotazy na Forwardy

Měnový forward lze použít k zajištění pro aktuální kurz měn, např. kurz euro na vypořádání v budoucnu. Zafixujete si tak dnešní cenu, ale platit můžete až dle vaší potřeby. Vhodné je Forwardy „napárovat“ na jednu či více faktur.

 • Aktuální spotový směnný kurz v době uzavření termínového obchodu
 • Forwardové body, které vyjadřují rozdíl mezi úročením prodávané a nakupované měny za dobu, na níž jsou termínové obchody uzavřeny
 • Citfin marže

Riziko plynoucí z termínových obchodů je spojeno zejména s vývojem aktuálního směnného kurzu v neprospěch klienta, kdy tržní kurz měn je pro klienta výhodnější než směnný kurz termínového obchodu. V takovém okamžiku může vzniknout ztráta, a to i ve výši překračující hodnotu zálohy složené klientem. Předtím, než začnete využívat Termínové obchody, se seznamte se směrnicí MiFID II.

Při poskytování investičních služeb a zejména pak při obchodování s investičními nástroji Citfin – Finanční trhy, a.s. (dále jen „Citfin“) uplatňuje pravidla nastavená v návaznosti na požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů („MiFID II“), resp. nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení“) a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Cílem těchto pravidel je zejména ochrana zákazníků, a to především v oblasti rozsahu předávaných informací, vyhodnocování informací o odborných znalostech a zkušenostech zákazníka, a o pravidlech předávání a provádění zákaznických pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Hlavní změny se dotýkají těchto oblastí:

 • Posouzení cílového trhu – test vhodnosti produktu pro zákazníka – Citfin provádí test vhodnosti nabízených produktů svým zákazníkům. K splnění těchto požadavků byla připravena a realizována aktualizace investičních dotazníků. Cílem je zvýšení informovanosti o možných rizicích investičních služeb zejména u neprofesionálních zákazníků a tím i zajištění vyšší míry jejich ochrany.
 • Provádění pokynů za nejlepších podmínek a v nejlepším zájmu zákazníka – Citfin má stanovena pravidla, jejichž cílem je, aby každý jednotlivý pokyn zákazníka byl proveden za nejlepších podmínek a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek, čestně, spravedlivě, profesionálně a v nejlepším zájmu zákazníka.
 • Řízení střetu zájmů – Citfin má nastavena pravidla a mechanismy pro předcházení střetu zájmů. S cílem předejít střetům zájmů má Citfin vybudovanou odpovídající organizační strukturu s kontrolními mechanismy, zajišťující oddělení neslučitelných rolí a garantující zamezení střetu zájmů.
 • Informace o nákladech a souvisejících poplatcích – Všechny náklady a související poplatky účtované za investiční službu anebo za doplňkové služby zákazníkovi, jež by měly být sdělovány, vychází z přílohy II Nařízení EU 2017/565. Na žádost zákazníka poskytne Citfin tyto informace před sjednáním konkrétního obchodu (konkrétní výše nákladů a poplatků) a následně je poskytne rozepsané na jednotlivé položky v Konfirmaci Směnného obchodu.

Informace k jednotlivým oblastem jsou obsahem těchto dokumentů:

 1. Základní údaje o společnosti
 2. Investiční služby a investiční nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornění na rizika spojená s využíváním investičních nástrojů
 5. Politika střetů zájmů
 6. Pravidla nakládání s majetkem zákazníka
 7. Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 8. Pravidla provádění pokynů

Žádost o zařazení do kategorie „Profesionální zákazník“ naleznete ZDE.

Ne nebudete. Dostanete termínový kurz měn a víte, za kolik devizy v budoucnu nakoupíte či prodáte. Žádné poplatky neplatíte.

Devizové kurzy se liší o tzv. forwardové body. Ty se připočítávají ke spotovému kurzu a jsou vypočítané na základě rozdílu úrokových sazeb obchodovaných měn. Rozdíl v úrokových sazbách obou měn je pak zohledněn v termínovém kurzu.

Ano i ne. Měnový forward je sice pevně sjednán k domluvenému termínu, ale použitím swapové operace lze vypořádání obchodu přesunout na dřívější či pozdější termín, než je původně sjednaný.

Naopak, právě malým podnikům a živnostníkům pomohou Forwardy předejít možným ztrátám plynoucím z výkyvů kurzů.

Sjednánými Forwardy se pevně zavazujete takový obchod vypořádat. Citfin pro vás současně ve stejnou chvíli zajišťuje kurz na trhu. Náklady a rizika, které Forwardy nesou vznikající uzavřením tohoto obchodu nám pokrývá právě složená záloha, kterou vám však vracíme ve stejnou chvíli při vypořádání termínového obchodu.

Procentuální krytí vaší devizové pozice se mění s ohledem na vývoj kurzu na trhu. Pokud se směnný kurz měn výrazně odchýlí od vámi zajištěné hodnoty kurzu, mění se procentuální vyjádření vaší zálohy. Tento rozdíl je nutné doplnit.

Nejsou. Zavoláte na Dealing našim specialistům, s nimi si dohodnete kurz měn a vypořádání a o nic se nemusíte dále starat. O vše ostatní se postaráme my a vy si můžete užívat toho, že už dnes víte, za kolik budete nakupovat či prodávat v budoucnu.