Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. více informací

Slovník pojmů

Vše A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z
A
ADET
Asociace pro devizový trh - profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice. Citfin je jedním ze zakládajících členů.
ADP report
Jedná se o report, který uvádí nezaměstnanost v soukromém sektoru. Tvoří podstatnou část celkové nezaměstnanosti a vzhledem k tomu, že je zveřejněn vždy den před celkovými čísly, požívá velké pozornosti.
Apreciace
Zhodnocení (posílení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny).
ARES
Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.
Ask
Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.
Autentizace
Autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele pomocí Autentizační SMS.
Autentizační SMS
Autentizační SMS znamená číselný kód sloužící k ověření totožnosti Uživatele v rámci používání Kanálů přímého bankovnictví. Autentizační SMS je zasílána Uživateli na číslo jeho mobilního telefonu uvedené ve smlouvě o vedení účtu. Jedná se o jednorázový kód, který nelze použít opakovaně a má omezenou dobu platnosti. Autentizační kód je jedinečným identifikátorem Uživatele ve smyslu Zákona o platebním styku.
Avízo
Předání informací o očekávané příchozí platbě společnosti Citfin – Finanční trhy, a. s.. Slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí platby danému klientovi.
nahoru
B
Bankovní PIN
Bankovní PIN znamená číselný kód, který slouží pro přístup do internetového bankovnictví BankServis. Tento kód je k dispozici pouze Uživateli, spořitelnímu družstvu Citfin není znám.
BankServis
Internetové bankovnictví skupiny Citfin, které slouží jako hlavní nástroj obsluhy účtu pro klienta. Mimo obvyklých funkcionalit umožňuje také nastavování rozdílných limitů a práv pro jednotlivé disponenty, včetně možnosti vyžadování společného podpisu více osob u vybraných typů operací.
BEN
BEN je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých příjemce platí všechny bankovní výlohy (i poplatky za odesílatele platby).
Bezhotovostní platební styk
Platební operace realizované bez přítomnosti hotovosti, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.
Béžová kniha
Je ukazatelem ekonomické aktivity v jednotlivých regionech USA a indikátorem budoucích rozhodnutí FOMC (Federal Open Market Committee, tj. Výbor pro operace na volném trhu) o vývoji monetární politiky. Obsahuje shrnutí diskusí o současných ekonomických podmínkách, vydává se osmkrát v roce – vždy v měsíci, kdy zasedá Americká centrální banka.
BIC
BIC - Mezinárodní identifikátor banky označovaný též jako SWIFT kód. Citfin, spořitelní družstvo má swiftový kód CITFCZPP.
Bid
Cena, za kterou banka devizy nakupuje, resp. cena, kterou je kotující dealer ochoten při nákupu deviz od jiné banky nebo klienta zaplatit.
nahoru
C
CERTIS
CERTIS je systém mezibankovního platebního styku České národní banky. Citfin je jeho účastníkem s přiděleným kódem banky 2060.
Clearing
Forma platebního styku, při níž banky (nebo jiné clearingové instituce) provádí započtení vzájemných pohledávek a závazků (vzniklých z vlastních operací a operací klientů). Klienti nestojí vůči sobě přímo jako dlužníci a věřitelé, a přesto jsou v rámci banky kompenzovány jejich závazky.
Cross Rate – Křížový směnný kurz
Běžný termín popisující hodnotu jedné zahraniční měny ve vztahu k jiné zahraniční měně ignorující místní měnu a její směnný kurz. Příkladem je hodnota euro proti dolaru vyjádřená kurzem 1,537.
nahoru
Č
Číslo účtu
Číslo účtu je číselná identifikace bankovního účtu
ČNB
Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, která určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku, sleduje množství peněz v oběhu, vydává nové peníze, dohlíží na činnost obchodních bank, vede účty státního rozpočtu, spravuje měnové rezervy, obchoduje s cennými papíry, a to především státními, sleduje a analyzuje množství peněz v oběhu i vývoj všech makroekonomických veličin, má dohled nad devizovým trhem (tzn. devizovou činností).
nahoru
D
Depreciace
Znehodnocení (oslabení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny).
Deriváty
Deriváty je společný název pro pevné termínové kontrakty a opční termínové kontrakty. Tržní hodnota takového pevného nebo opčního derivátového kontraktu je odvozena od tržní hodnoty podkladového (podléhajícího) aktiva (nástroje). Aktivem může být např. fyzická komodita, cenný papír včetně státního dluhopisu a akciového indexu nebo měna.
Devizová opce
Je smlouva, která kupujícímu (držiteli) opce (tzv. holder) zaručuje právo (nikoliv povinnost) koupit nebo prodat stanovené množství daných deviz za předem pevně stanovenou cenu k předem vymezenému budoucímu termínu. Zároveň zavazuje protistranu – vypisovatele opce (tzv. writer) – koupit nebo prodat devizy za tuto předem dohodnutou cenu.
Devizový dealer
Zaměstnanec banky nebo jiné finanční instituce obchodující s devizami. Nakupuje a prodává devizy na svůj účet (resp. svého zaměstnavatele). Při konverzi jedné měny do druhé dosahuje zisku z rozdílu kurzu deviza nákup a deviza prodej.
Devizový trh
Trh, na kterém se směňují národní měny a v rámci této směny se odvozují devizové kurzy.
Devizový účet
Účet vedený v cizí měně. Úroková míra, která se k němu vztahuje, se mezi jednotlivými měnami liší a míra zhodnocení prostředků na něm uložených se také liší od korunových účtů.
Devizy
Bezhotovostní formy cizích peněz.
Disponent
Disponent je fyzická osoba oprávněná k nakládání s účtem Klienta.
Dolar
Dolar je oficiální měna Spojených států amerických a měnová jednotka ve více než 30 zemích světa. Označuje se mezinárodním kódem USD. Jeden dolar se dělí na 100 centů.
nahoru
E
ECB
Evropská centrální banka je ústřední bankou Hospodářské a měnové unie. Byla založena v roce 1998, sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Spolu s národními centrálními bankami států účastnících se Evropské měnové unie tvoří tzv. Evropský systém centrálních bank (ESCB). ESCB od 1.1. 1999 převzal odpovědnost za tvorbu měnové politiky v rámci EMU, provádí devizové operace ve vztahu k euro, drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států a zajišťuje funkci mezinárodních platebních systémů.
EHP
Evropský hospodářský prostor zahrnuje všechny členské státy Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
EURIBOR
The Euro Interbank Offered Rate – evropská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.
EURO
Společná evropská měna, kterou 1. ledna 1999 zavedlo jedenáct států Evropské unie. Euro je nyní oficiálním platidlem v 16 z 27 států EU. Mezinárodním kódem pro měnovou jednotku euro je zkratka EUR. Jedno euro se člení na 100 centů (eurocentů).
Eurodolary
Americké dolary vystupující v aktivních a pasivních operacích obchodních bank, jejichž sídlo je mimo měnové území Spojených států amerických. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Tak například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA – tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou, znamená to domácí dolarovou operaci.
Europlatba
Europlatba znamená platební příkaz v měně EUR směrovaný do státu EHP s metodou zpoplatnění SHA, rychlostí platby NORMAL, s číslem účtu ve formátu IBAN a BIC převádějící instituce příjemce.
nahoru
F
Faktura
Listina, v níž dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo za prokázané služby a práce (může se však jednat i o jiné obecné vyjádření peněžního nároku).
FED
Federální rezervní systém v USA, centrální banka USA.
Forex
FOReign EXchange market – on-line mezinárodní devizový trh organizovaný britskou informační agenturou Reuters.
Forwardové body (pipsy)
Procento zvýšení nebo snížení aktuálního směnného kurzu na základě změn úrokové míry na obou zúčastněných měnách. Zohledňují se v kurzu za každý měsíc trvání termínového obchodu.
Forwardy
Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za dva dny, obvykle však mnohem později).
Futures
Futures přestavuje stejně jako u forwardů závazek kupujícího koupit určité podléhající aktivum k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané aktivum za týchž podmínek. Na rozdíl od forwardů se však s futures obchoduje pouze na burzách (opční a termínové burzy), nikoli na trzích OTC (mimoburzovní trh) Podmínky kontraktu včetně standardizace aktiva podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje.
nahoru
H
Hedging
Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Homebanking
Elektronický systém pro obsluhu bankovního účtu či provádění bankovních obchodů prostřednictvím vzdáleného přístupu z počítače uživatele.
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá pro určování výkonnosti ekonomiky. Časovým obdobím bývá obvykle rok, ale HDP je zveřejňován také čtvrtletně.
nahoru
I
IBAN
Mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů.
Ifo index
Měří německou podnikatelskou důvěru. Je publikován jednou za měsíc na základě průzkumu mezi manažery přibližně 7000 podniků. Patří mezi důležité indexy, protože ukazuje výši optimismu dotazovaných manažerů ohledně budoucího vývoje ekonomiky.
Index průmyslové výroby
Index of Industrial Produkction (PPP) – předběžný odhad je zveřejňován asi dva týdny po skončení měsíce. Tento index zahrnuje výrobu, těžařství a veřejné služby. Tvoří zhruba ¼ HDP. Hodnota ukazatele narůstá s ekonomickým růstem a klesá s poklesem ekonomiky. Růst tohoto ukazatele znamená pozitivní impuls pro posilování měny v dané zemi.
Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity
Consumer Sentiment – růst tohoto indexu je dán zejména silným ekonomickým růstem, růstem mezd, cen akcií a zvyšování životní úrovně. V poslední době reagují trhy poměrně silně na zveřejnění ukazatele nálady spotřebitelů. Negativní nálada signalizuje slabší ekonomiku a nízké úrokové sazby, a tato kombinace vede k poklesu hodnoty dolaru na devizovém trhu. Optimismus spotřebitelů naznačuje možný nárůst úrokových sazeb a zvýšenou poptávku po dolaru. Tento index je zveřejňován každý měsíc.
Index spotřebitelských cen
Consumer Price Index (CPI) – index spotřebitelských cen vyjadřuje vážený průměr cen z fixního koše zboží a služeb využívaných spotřebiteli. Měsíční změna indexu spotřebitelských cen představuje míru inflace. Vysoká inflace znamená negativní zprávu pro všechny trhy. Nižší míra inflace má za důsledek nárůst cen obligací, ceny akcií posilují, rovněž tak hodnota domácí měny.
Indexy výrobních cen
Producer Price Indexes (PPI) – indexy jsou vyhlašovány druhý týden v měsíci a odrážejí hodnoty měsíce předcházejícího. Pro hodnotu domácí měny na devizovém trhu a vysoký nárůst PPI je negativní zprávou. Sledují se indexy: dokončených výrobků – je považován za ukazatel inflace výrobních cen a je zároveň nejsledovanější z PPI, protože předznamenává vývoj inflace cen spotřebních výrobků; meziproduktů, dodávek a součástí – tento index bývá nestálejší než PPI hotových výrobků, proto je vhodnější sledovat dlouhodobý trend vývoje raději než jednotlivé meziměsíční změny. Změny tohoto indexu obvykle předznamenávají změny PPI hotových výrobků; surovin vstupujících do výroby – bývá v meziměsíčním porovnání rozkolísaný, ale dlouhodobý trend naznačuje hodnotu PPI meziproduktů a PPI hotových výrobků.
Inflace
Vyjadřuje průměrný meziroční růst cenové hladiny spotřebitelského koše. Vyjadřuje se v procentech. Často se používá jako automatické přizpůsobení cen ve smlouvách. V ČR je inflace definována přesně jako klouzavý průměr 12ti meziročních hodnot růstu indexu spotřebitelských cen.
Internetbanking
V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.
Intervence centrální banky
Běžný termín používaný pro popis činnosti centrální banky, která se podílí na směnném trhu nakupováním a prodáváním měny za účelem jejího posílení nebo oslabení. Centrální banka obvykle zasahuje do směnného trhu za účelem podpory místního kurzu své země. Například pokud dolar oslabí více, než by si centrální banka přála, může prodat velké množství eur za americké dolary kvůli posílení dolaru.
Intervence nepřímá
Činnost, při které vláda ovlivňuje směnný kurz prostřednictvím úrokové, daňové, celní či dotační politiky.
Intervence přímá
Činnost, při které vláda (většinou prostřednictvím centrální banky) kupuje nebo prodává na devizovém trhu určitou měnu za účelem ovlivnění jejího směnného kurzu.
Intradenní volatilita
Kolísavost kurzu během dne.
nahoru
K
Konfirmace směnného obchodu
Písemné potvrzení objednávky směnného obchodu, který byl přednostně uzavřen telefonicky.
Konvertibilita (směnitelnost)
Vlastnost (atribut) měny, která je volně směnitelná za jinou měnu nebo zlato.
Konverze
Proces, při kterém je aktivum nebo pasivum, jehož cena je určena v jedné měně, vyměněno za aktivum nebo pasivum, jehož cena je určena v jiné měně.
Kotace
Konkrétní nabídka směnného kurzu.
Křížový směnný kurz
Běžný termín popisující hodnotu jedné zahraniční měny ve vztahu k jiné zahraniční měně ignorující místní měnu a její směnný kurz. Příkladem je hodnota euro proti dolaru vyjádřena kurzem 1,537.
Kurz nákup
Cena, za kterou banka nebo jiná finanční instituce devizy nakupuje, resp. cena, kterou je kotující dealer ochoten při nákupu deviz od jiné banky nebo klienta zaplatit.
Kurz prodej
Cena, za kterou banka nebo jiná finanční instituce devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.
Kurzové riziko
Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty. Kurzové riziko lze řídit uzavřením termínového obchodu (viz forwardy).
Kurzové rozpětí
Rozdíl mezi kurzem nákupním, za který se kupují devizy a valuty, a kurzem prodejním, za který se prodávají devizy a valuty.
nahoru
L
Leading Indicators
Leading Indicators (předstihové indikátory) - statistická data pomocí kterých je předpovídán budoucí ekonomický vývoj. Je to souhrn předstihových ekonomických ukazatelů zahrnující nové objednávky, požadavky nezaměstnaných, nabídku peněz, průměrný pracovní týden, stavební povolení a ceny akcií.
LIBID
London Interbank Bid Rate – zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID.
LIBOR
London InterBank Offered Rate – londýnská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.
nahoru
M
Majitel účtu
Majitelem účtu se stává Klient, který uzavřel smlouvu se spořitelním družstvem Citfin.
Maloobchodní tržby
Jsou ukazatelem celkových příjmů v maloobchodě. Jejich měsíční změna reprezentuje vývoj souhrnné spotřebitelské poptávky v daném období. Údaj o maloobchodních tržbách je důležitý pro výpočet HDP.
Měnové (devizové) trhy
Jedná se trhy dluhové, akciové nebo komoditní s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, a dále o trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).
Měnový kurz
Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny, též devizový kurz, směnný kurz.
MiFID
Směrnice o trzích finančních instrumentů (The Markets in Financial Instruments Directive). Jejím cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů.
Míra inflace
Míra růstu agregátní cenové hladiny mezi dvěma obdobími (viz inflace).
Multiměnový účet Citfin
Multiměnový účet je určen pro společnosti, které využívají v rámci svého podnikání devizový platební styk. Citfin, spořitelní družstvo nabízí multiměnový účet vedený až ve 29 měnách. Velkou výhodou multiměnového účtu Citfin je, že všechny měny jsou vedeny pod jedním číslem účtu a cizoměnové podúčty jsou automaticky otevírány došlou platbou, díky čemuž nedochází k nevyžádané konverzi měn.
nahoru
N
Nabídka (Offer)
Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.
Náhradní autentizace
Náhradní autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele pomocí série doplňujících otázek, na které může znát odpověď pouze Uživatel.
Netting (vyrovnaný platební styk)
Interní technika minimalizace transakční expozice. Jde v podstatě o vzájemné zaúčtování pohledávek a závazků v různých měnách. Netting lze použít bilaterálně nebo multilaterálně mezi firmami, které jsou součástí jedné multinacionální společnosti. Zúčastněné firmy ušetří na transakčních nákladech při konverzi měn a zároveň transakční devizovou expozici omezují na saldo konečného vyrovnání, které probíhá v dohodnuté měně.
Nezaměstnanost
Je zveřejňována čtvrtletně s výsledky za minulé čtvrtletí (květen – za 1. čtvrtletí, srpen – za 2. čtvrtletí, listopad – za 3. čtvrtletí, únor – za 4. čtvrtletí předchozího roku). Údaje jsou zveřejněny do 10. dne v příslušném měsíci. Dopad na vývoj kurzu zpravidla nemá.
Normální rychlost platby
Normální rychlost platby je charakterizována délkou vypořádání do 2 – 3 pracovních dnů.
nahoru
O
Obchodní bilance
Obchodní bilance je součástí platební bilance a jedná se o saldo vývozu a dovozu zboží a služeb země. Česká republika je závislá na exportu, který je tahounem domácí ekonomiky, a proto je každá zmínka o něm velmi citlivě vnímána. Má úzkou návaznost na růst HDP.
Offer
Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.
Opce
Opce narozdíl od forwardů, futures a swapů dává jejímu vlastníkovi právo, nikoli povinnost, k nákupu či prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price). Prodávajícímu přináší opce závazek, prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S opcemi se obchoduje na trzích OTC (mimoburzovní trh) i na burzách. Podle druhu podléhajícího aktiva se opce dělí na opce na spotové aktivum (vlastník opce má přímo právo na nákup nebo prodej daného) a opce na futures (vlastník opce má právo na nákup nebo prodej daného aktiva prostřednictvím futures).
Order
Závazná objednávka, na základě které společnost Citfin FT automaticky zobchoduje pro klienta požadovanou měnu, pokud kurz na trhu dosáhne v dohodnutém čase úrovně požadované klientem.
Otevřená devizová pozice
Rozdíl mezi aktivy a pasivy v dané měně. Otevřená devizová pozice je spojena s kurzovým rizikem.
OUR
OUR je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, kdy plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků.
nahoru
P
Peněžní služba
Peněžní služba znamená veškerá plnění poskytovaná klientům Citfin, spořitelního družstva, zejména: a) založení a vedení účtů, b) platební styk a jeho zúčtování, c) konverzní/směnné operace, d) jakékoliv další související a navazující produkty a služby poskytované Klientům spořitelního družstva.
Peněžní ústav
Peněžní ústav znamená banka nebo jiná finanční instituce nebo pobočka zahraniční banky nebo jiné zahraniční finanční instituce oprávněná přijímat vklady od veřejnosti.
Pipsy (Forwardové body)
Procento zvýšení nebo snížení aktuálního směnného kurzu na základě změn úrokové míry obou zúčastněných zemí. Přičítají se za každý měsíc trvání termínového obchodu.
Platební příkaz
Platební příkaz je příkaz k úhradě, obsahující nezbytné platební instrukce potřebné k realizaci platby.
Platební transakce
Platební transakce znamená vložení, výběr nebo převod prostředků.
Ploché obchodování
Koncem roku říkáme, že obchodování je „ploché". Investoři a hráči na trhu absentují, a proto je na trhu nižší likvidita. Kurzy mají v takovém případě tendenci být více volatilnější. Rozkývat je může obchod, který je v průběhu roku svým objemem běžný, ale při nízké aktivitě je jeho dopad na kurzy o to větší.
Povinnost identifikace
V souladu se zákonem č . 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je každá finanční isntituce v rámci uzavírání směnných obchodů povinna provést identifikaci účastníků obchodu (osob i firem).
PRIBID
Prague Interbank Bid Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID. Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.
PRIBOR
Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR. Stanovují se z kotací refereční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.
Promptní obchod
Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční nejpozději do dvou pracovních dní.
Příkaz k úhradě
Klient dává příkaz bance, aby z jeho účtu provedla platbu na bankovní účet příjemce.
Přímé bankovnictví (Kanál PB)
Pomocí přímého bankovnictví může klient obsluhovat svůj multiměnový účet. Komunikace probíhá prostřednictvím elektronických kanálů (internetbanking, phonebanking).
nahoru
R
Rámcová smlouva
Termín označující dohodu mezi společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a jejími klienty, kteří chtějí uzavřít spolupráci v oblasti směny deviz a zahraničního platebního styku. Rámcová smlouva ošetřuje všechny služby, které Citfin – Finanční trhy, a.s. nabízí.
Rating
Komplexní hodnocení kvality finanční instituce nezávislou agenturou. Ukazatel kvality a spolehlivosti instituce.
nahoru
S
SHA
SHA je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých plátce platí poplatky za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet, nejobvyklejší varianta.
Short selling
Krátké prodeje. Při těchto obchodech spekulant prodává na trhu aktivum, které nevlastní se spekulací na pokles ceny a pozdější nákup za nižší cenu, z čehož realizuje zisk. Tj. např. prodá na trhu akcie, které fyzicky nevlastní a později je nakoupí za nižší cenu, čímž zavře svoji pozici a realizuje zisk.
Slovní intervence
Slovní intervence je jeden z nástrojů centrálních bankéřů k ovlivňování situace na trzích. Pokud bude koruna dál posilovat, dá se čekat slovní intervence proti silné české koruně. Slovní intervence nemá dlouhodobý vliv, ovšem její výhodou je, že s ní nejsou spojené žádné náklady. To se nedá říct například o přímých obchodech na devizovém trhu, kterými centrální banka přímo ovlivňuje kurz.
Spekulace
Obchod nebo posloupnost obchodů, které jsou založeny na očekávaném zisku, jehož realizace je nejistá.
Spot
Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční nejpozději do dvou pracovních dní.
Swap
Prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Kombinace spotových a forwardových operací je používána k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné.
SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Slouží k mezibankovní elektronické komunikaci a provádění platebního styku. Tento celosvětový systém byl založen roku 1977.
nahoru
T
Termínové obchody
Prodej nebo nákup deviz k budoucímu sjednanému termínu na základě termínovaného kurzu, který je předem dohodnut při uzavírání kontraktu. Mezi termínované obchody řadíme operace typu forward, futures a opce.
Treasury linka
Služba v oblasti termínových obchodů, která klientům umožnuje uzavírat tyto obchody do určité výše bez nutnosti složení zálohy.
Trojstranná (nepřímá) arbitráž
Devizová operace, která umožňuje dosáhnout zisku na základě rozdílných křížových kurzů. Křížový kurz je kurz mezi dvěma měnami, odvozený z poměru kurzu těchto měn ke třetí měně.
nahoru
U
Urgentní platba
Urgentní platba je připsána na účet třetí osoby tentýž den, nejpozději den následující ode dne odeslání (za předpokladu splnění určitých podmínek).
nahoru
V
Valutový trh
Trh, na kterém jsou obchodovány valuty, tj. bankovky emisních bank. Důvodem těchto obchodů je především zahraniční turistika.
Valuty
Zahraniční měny ve formě bankovek, mincí nebo šeků.
Volatilita
Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost např. cen, kurzů, sazeb.
Všeobecné obchodní podmínky
Upravují smluvní vztahy mezi klientem a společností Citfin - Finanční trhy, a.s. u všech poskytovaných produktů, které má klient sjednány. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a jejich ustanovení má přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.
nahoru
Z
Zahraniční obchod
Tento údaj informuje o velikosti vývozu a dovozu za příslušné měsíce a tím vzniklé kladné či záporné saldo zahraničního obchodu. Zahraniční obchod je zveřejňován každý měsíc s dvouměsíčním zpožděním. Neposkytuje zpravidla výrazný impuls pro další posilování či oslabování koruny, ze střednědobého hlediska může mít ale jeho výše vliv na pohyb kurzu.
Zajišťování
Fixací kurzu se klienti zajišťují proti jeho možnému nevýhodnému vývoji. Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za dva dny, obvykle však mnohem později). Více o termínových obchodech (forward) naleznete na stránce Termínové obchody.
nahoru
linkedin
KONTAKTUJTE NÁS